Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORT & OPSLAG GOEDEREN

DEEL 1: TRANSPORT

Definities met betrekking tot transportvoorwaarden

Onder “vervoerder” in de algemene zin van het woord wordt verstaan de onderneming Logistiek Centrum Zwevegem BV, met maatschappelijke zetel te Blokkestraat 34c, 8550 Zwevegem.

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan, met de vervoerder, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever maakt zich in het kader van huidige voorwaarden ook sterk namens de verlader en/of geadresseerde.

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met de vervoerder. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Door de loutere aanvaarding van de aanbieding en het geven van de transportopdracht, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld. Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, temperatuur, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit te zijn van de vervoerder teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz. De vervoerder houdt zich het recht voor om een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

Lading – Lossing – Gewicht-Stuwing

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de opdrachtgever (of verlader), resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de opdrachtgever of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de opdrachtgever of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen.  Indien er moet geladen of gelost worden op de openbare weg, zorgt de opdrachtgever, verlader of geadresseerde voor de nodige toelatingen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.  De opdrachtgever, verlader of geadresseerde verbinden er zich toe de toegangswegen en stationeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden zodat de voertuigen van de vervoerder gemakkelijk en veilig kunnen manoeuvreren.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt de vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de opdrachtgever uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De opdrachtgever zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van de opdrachtgever, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de  vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading. Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de vervoerder en uitdrukkelijke vermelding op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten.

Vrachtgelden,  vervoerskosten en betalingsvoorwaarden

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de vermelde vervaldatum en zonder korting. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. De toekenning van deze conventionele schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien zal de vervoerder een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Behalve tegengestelde stipulaties in het contract of in de offerte van de vervoerder, zullen alle transporten onderworpen zijn aan de « dieseltoeslag » Zij worden gefactureerd naast de vrachtgelden. De originele referentie is het officieel tarief van de brandstoffen zonder BTW gepubliceerd door het ministerie van economie van 31/12/2003 voor diesel wegverkeer 10ppm. Zij wordt berekend op basis van 0.5 % verhoging of vermindering van de prijs per gedeelte van 0.022 € veranderlijk in stijgen of dalen van de prijs per liter. Zij is iedere maand berekend en toegepast op het gemiddelde van het officiële tarief van de verlopen maand.

Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal maximaal 1 uur bedragen per 5 ton vervoerde goederen. Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende vergoeding van € 45,00 gerekend.

Wachturen worden berekend per begonnen half uur.

Ontbinding – annulering

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan de vervoerder een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20% van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 14 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.

DEEL 2: OPSLAG VAN GOEDEREN

Definities met betrekking tot voorwaarden inzake opslag van goederen

Opslagovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich jegens de bewaargever verbindt de hem toevertrouwde zaken in opslag te nemen.

Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan de bewaarnemer toevertrouwde zaken.

Bewaargever: degene die opdracht geeft tot opslag van zaken. De in deze overeenkomst gehanteerde term “bewaargever” staat los van zijn wettelijke definitie.

Bewaarnemer: degene die de opdracht tot opslag aanvaardt en uitvoert, met name Logistiek Centrum Zwevegem BV, met maatschappelijke zetel te Blokkestraat 34c, 8550 Zwevegem. De in deze overeenkomst gehanteerde term “bewaarnemer” staat los van zijn wettelijke definitie.

Inslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer na inontvangstneming worden verricht teneinde de zaken op te slaan in de daarvoor bestemde ruimte.

Uitslag: werkzaamheden die door de bewaarnemer worden verricht ten einde de zaken te kunnen afleveren aan de bewaargever.

Voorwerp

 1. De bewaargever wenst periodiek beroep te doen op de diensten van de bewaarnemer voor de inslag, opslag en fullpallethandling en –uitslag (“Logistieke Diensten”) van de door de bewaargever aangeduide goederen.
 2. De bewaarnemer verbindt zich tegenover de bewaargever om de Logistieke Diensten van de aangeduide goederen in opdracht van de bewaargever te verzorgen in diens magazijn gelegen te Blokkestraat 34c, BE-8550 Zwevegem en dit overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst.
 3. Partijen erkennen dat onder Logistieke Diensten zowel de fysieke als administratieve logistieke handelingen worden beschouwd, waarbij de bewaarnemer zich uitdrukkelijk verbindt om de door de bewaargever gevraagde administratieve logistieke afhandeling waaronder, maar niet beperkt, tot ontvangst van goederen, stockeren van goederen, beheer van stock, pickingconfirmaties, goederenafgifte, labelling, sampling en expeditie (inclusief organiseren van transport) te verzorgen, en dit binnen de onderling overeengekomen vooropgestelde termijnen en afspraken.
 4. De bewaarnemer staat in voor correcte en tijdige palletpicking van de goederen overeenkomstig de nodige instructies van de bewaargever.
 5. De bewaarnemer verbindt er zich toe de nodige maatregelen te treffen om de Logistieke Diensten te leveren met een kwaliteit, service, flexibiliteit, inzet en betrouwbaarheid zoals redelijkerwijze mag worden verwacht van een professionele bewaarnemer.
 6. De bewaarnemer verbindt er zich toe de nodige maatregelen te treffen om beroep te doen op opgeleid personeel alsmede voldoende en gepast materiaal beschikbaar te stellen om de Logistieke Diensten uit te voeren.
 7. De bewaarnemer erkent dat de Goederen in bewaring in het magazijn ten allen tijde eigendom zijn en blijven van de bewaargever.
 8. Tijdens de Volledige Duur van de Overeenkomst heeft de bewaargever, alsmede haar werknemers of aangestelden, een recht tot toegang tot het magazijn en de bureaus van de bewaarnemer om zich ter plaatse te vergewissen van de goede werking, stockcontroles te verrichten en/of na te zien op de naleving van deze Overeenkomst, minstens heeft de bewaargever het recht om een jaarlijkse audit te verrichten bij de bewaarnemer gedurende normale kantooruren.

Duur en beëindiging

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. Tijdens de duur van deze Overeenkomst kan elke Partij de Overeenkomst zonder opgave van reden per aangetekend schrijven beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) maanden.
 3. Gedurende de volledige duur van de Overeenkomst, kan de Overeenkomst per aangetekend schrijven beëindigen worden:
  1. met onmiddellijke ingang indien een der partijen een grove wanprestatie begaat onder deze Overeenkomst waardoor van de andere partij redelijkerwijze mag of kan worden verwacht dat deze Overeenkomst omwille van die fout of nalatigheid niet wenst verder te zetten. De opzeggende partij vermeldt in dergelijk geval de reden van beëindiging in het aangetekend schrijven.
  2. met inachtname van een opzegperiode van één (1) maand indien een der partijen in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst, buiten grove wanprestatie, en niet binnen tien (10) dagen nadat de andere partij per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld alsnog de Overeenkomst volledig nakomt.
 4. Gedurende de Volledige Duur van de Overeenkomst kunnen de partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. in geval van fraude in hoofde van de bewaarnemer; of,
  2. in geval van betalingsachterstand, insolventie, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, aanstelling van een bewindvoerder of enige andere procedure opgestart namens de bewaarnemer.
 5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst komen partijen overeen om te goeder trouw commerciële afspraken te maken in het bijzonder met betrekking tot bestemming van de resterende stock aan de goederen in het magazijn van de bewaarnemer.

Facturatie en betalingsvoorwaarden

 1. Partijen komen overeen om een maandelijkse facturatie te hanteren voor de diensten verleend onder deze Overeenkomst.
 2. Partijen komen overeen dat de betalingstermijn dertig (30) dagen bedraagt. Deze termijn van dertig (30) dagen neemt een aanvang op het einde van de maand waarin de factuur wordt uitgegeven.
 3. Na afloop van de vervaldatum wordt de bewaargever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. De toekenning van deze conventionele schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. De verschillende schuldvorderingen van de bewaarnemer op de bewaargever, zelfs indien zij een andere oorzaak hebben en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de bewaarnemer al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien zal de bewaarnemer een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn bewaargever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Tariefstelling

 1. Basisprincipe : de facturatie voor de diensten geleverd door bewaarnemer aan de bewaargever gebeurt op basis van een opslagtarief, een inslagtarief en een uitslagtarief, afhankelijk van de specifiek geleverde logistieke dienst.
 2. Daar de tarieven voor inslag, opslag en uitslag afhankelijk zijn van het gebruikte magazijn, worden de gehanteerde tarieven afzonderlijk vastgelegd in een bijlage die wordt gevoegd aan deze Overeenkomst (zie Bijlage 1) en deze bijlage maakt dan ook integraal deel uit van deze Overeenkomst.
 3. Tarief voor andere logistieke diensten dan opslag, inslag en uitslag :
  1. Enkel de vastgelegde en hierboven vermelde services mogen gefactureerd worden, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Mochten er op een bepaald moment toch heel specifieke services zijn, waarvoor Partijen voorafgaandelijk afspreken dat deze mogen doorgerekend worden in regie, dan wordt hiervoor een tarief van 40€/manuur voor magazijnier – 50€/manuur voor magazijnier met heftruck – 50€/manuur supervisor afgesproken.
 4. De bewaarnemer zal binnen de 24 uren na ontvangst of verzending van de goederen de volgende documenten per e-mail overmaken aan de bewaargever:
  1. Kopij van de ondertekende CMR-Vrachtbrief
  2. Het losrapport/de verzendnota met uitdrukkelijke vermelding van:
  3. Naam van het product
  4. Referte van de bewaargever (zijnde factuurnummer of sales order nummer)
  5. De netto hoeveelheid in kilogram of liter
  6. Het aantal palletten
  7. De lotnummers, indien gevraagd
 5. Partijen komen een maandelijkse rapportering overeen. De bewaarnemer dient aan het begin van iedere maand een stockrapport over te maken aan de bewaargever met daarin vermeld de totale pallethoeveelheid op de laatste dag van de vorige maand. Per product dient dit rapport de volgende gegevens uitdrukkelijk te vermelden:
  1. Het aantal palletten
  2. De netto hoeveelheid
  3. De opslaglocatie
  4. De inslagdatum
 6. Partijen komen overeen dat tijdens de volledige duur van de Overeenkomst de bewaarnemer jaarlijks en in het bijzonder op het einde van elk kalenderjaar op een door partijen nader te bepalen moment, een fysieke stocktelling op artikelniveau verricht van de op dat moment aanwezige goederen in het magazijn van de bewaarnemer en de resultaten hiervan rapporteert aan de bewaargever. De resultaten van deze fysieke stocktelling worden vervolgens vergeleken door de bewaargever met de stock zoals deze op dat moment genoteerd. In geval van discrepanties zullen partijen dit in onderling overleg bespreken. De bewaarnemer zal tevens inzage verlenen in de eigen stocklijsten en alle andere relevante documenten die de eventuele discrepanties kunnen verklaren. Op eenvoudig verzoek van de bewaargever verbindt de bewaarnemer zich er toe om naast de jaarlijkse stocktelling tussentijds een stocktelling te verrichten overeenkomstig door partijen nader te bepalen modaliteiten.
 7. Partijen komen overeen dat tekorten in de jaarlijkse stocktelling zoals bepaald in artikel V.4, laatste paragraaf van deze Overeenkomst waarvoor geen aannemelijke verklaring is, mogen worden gefactureerd door de bewaargever aan de bewaarnemer op basis van de gemiddelde verkoopprijs van de betrokken goederen in België over de voorbije twaalf maanden.

Magazijnreservatie

 1. Gelet op de afwisselende frequentie waarop de bewaargever beroep wil doen op de diensten van de bewaarnemer, komen partijen overeen dat de bewaargever maandelijks doorgeeft hoeveel palletplaatsen zij wenst te reserveren (“magazijnreservatie”) voor de komende maand (“reservatieperiode”), en dit gebaseerd op de best mogelijke inschatting die zij op dat moment kan maken van de toekomstige behoefte. De bewaargever zal dit doorgeven aan de bewaarnemer één (1) maand voor aanvang van de betrokken reservatieperiode.
 2. In dit verband komen partijen het volgende overeen: De bewaarnemer verbindt zich er toe om het corresponderend aantal palletplaatsen per magazijnreservatie als minimumhoeveelheid te beschouwen en deze palletplaatsen beschikbaar te houden voor de bewaargever gedurende de reservatieperiode (“minimumreservatie”); De bewaarnemer erkent dat de bewaargever naderhand bijkomende palletplaatsen kan bestellen dan vermeld in de magazijnreservatie en voor het gedeelte dat de magazijnreservatie overschrijdt zal de bewaarnemer er zich toe verbinden om aan deze vraag te voldoen volgens diens capaciteit.
 3. Partijen komen overeen dat er geen minimum aantal door De bewaargever te reserveren palletplaatsen is. Het aantal palletplaatsen is immers afhankelijk van het gebruikte magazijn en is vastgelegd in Bijlage 1.
 4. De bewaarnemer verbindt er zich toe om de bewaargever onmiddellijk te informeren indien de maximumcapaciteit wijzigt in de loop van de duur van deze Overeenkomst, zowel bij vermindering als bij toename.

Verplichtingen bewaarnemer

De bewaarnemer is verplicht:

 • De opslag, inslag, uitslag en de in voorkomend geval bijkomende werkzaamheden overeengekomen met de bewaargever te verrichten;
 • De in bewaargeving gegeven goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door de bewaargever verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren;
 • Ervoor te zorgen dat de opslag en de behandeling van de goederen geschiedt in gepaste ruimtes;
 • Zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de goederen en indien dit noodzakelijk zou zijn tot het behoud van de goederen op kosten van de bewaargever, alle maatregelen te nemen;
 • Alleen in de ruimtes of terreinen waar de goederen zich bevinden, de aanwezigheid  van de bewaargever of van de door hem aangeduide personen toe te laten doch uitsluitend op eigen risico en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:
 • plaatsvindt in aanwezigheid van de logistieke dienstverlener;
 • van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;
 • plaatsvindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de bewaarnemer;

Verplichtingen van de bewaargever

De bewaargever verplicht er zich toe:

 • Voorafgaand aan de ter beschikking stelling van de goederen aan de bewaarnemer alle inlichtingen te verstrekken betreffende de goederen (inclusief het correct gewicht en zwaartepunt), hun behandeling en de wijze waarop zij dienen gestuwd te worden. Voor de gevaarlijke goederen is de bewaargever gehouden alle documenten en instructies zoals deze vermeld staan in de conventies en voorschriften in dit verband zoals ADR, ADNR, IMDG,... aan de bewaarnemer te verstrekken of mede te delen. De bewaargever is verantwoordelijk voor alle kosten en schade die de bewaarnemer zou lijden als gevolg van de onjuistheid of de gebrekkigheid van de  hierboven vermelde inlichtingen of documenten. Hij is eveneens uitsluitend verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade aan derden of eigen letsel die de bewaarnemer zou lijden als gevolg van onvoldoende informatie. De bewaargever zal de bewaarnemer vrijwaren voor alle sancties inzake ladingzekerheid of overlading in zo verre zou blijken dat voornoemde informatie zou ontbreken;
 • De bewaarnemer informeren over   de vergunningen nodig voor de uitoefening van zijn activiteiten;
 • De overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument en de overige door of krachtens de wet vereiste documenten ter beschikking van de bewaarnemer te stellen;
 • Naast de overeengekomen prijs voor de dienstverlening, de door de bewaarnemer gemaakte kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden, alsmede de kosten tot behoud van de goederen, als bedoeld in artikel VII. , binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden. Tevens alle wachturen te betalen binnen dezelfde termijn;
 • De bewaarnemer te vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade, direct of indirect veroorzaakt door de goederen, een handelen of nalaten door de bewaargever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de bewaargever gebruik maakt;
 • In te staan voor het door hem aan de bewaarnemer ter beschikking gestelde materieel;
 • Elke aanpassing van tarieven te aanvaarden met betrekking tot het maken van uitgaven en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die ongekend  zijn op het ogenblik van het aangaan van de rechtsverhouding met de bewaarnemer, en die de bewaargever ook zou gehad hebben indien de bewaargever de in deze overeenkomst vermelde activiteiten voor eigen rekening zou uitoefenen;
 • De kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening tegen kostprijs te betalen;
 • Tijdig zijn eventuele opmerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de opdracht door de bewaarnemer mede te delen, in het bijzonder in het geval van schade, verlies of vertraging. Elke opmerking inzake zichtbare gebreken of verliezen dient gegeven op het ogenblik van aflevering der goederen door de bewaarnemer, terwijl voor onzichtbare verliezen of gebreken een termijn van 7 dagen geldt. Elke opmerking inzake vertraging dient gegeven binnen een termijn van 21 dagen. Het niet tijdig geven van opmerkingen heeft het verval van elk vorderingsrecht uit dien hoofde tot gevolg;

Aansprakelijkheid bewaarnemer en bewaargever

 1. Indien door de bewaarnemer ontvangen goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de bewaargever en/of geadresseerde worden afgeleverd, is de bewaarnemer, behoudens overmacht en het verder in deze voorwaarden bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk. De bewaargever draagt de bewijslast dat de schade en/of het verlies zich tussen het ogenblik van inontvangstneming en het ogenblik van de aflevering zoals bepaald in deze voorwaarden, heeft voorgedaan.
 2.  De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de bewaargever.
 3. Indien de bewaarnemer de overeengekomen diensten en/of bijkomende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk op de overeengekomen wijze te verrichten.
 4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van geen, onvoldoende of foutieve inlichtingen ex art. VIII., eerste bolletje.
 5.  Behoudens de aansprakelijkheid neergelegd in dit artikel, is de bewaarnemer niet aansprakelijk voor enigerlei schade, elke vorm van gevolgschade incluis, anders dan aan de goederen zelf, tenzij de schade opzettelijk werd veroorzaakt.
 6. De bewaarnemer kan doen overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de ladingbelanghebbende af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de  waarde  van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit. Hij kan eveneens doen overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de bewaargever. In de andere gevallen kan hij eveneens doen overgaan tot de verkoop wanneer hij van de ladingbelanghebbende geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal de verstrekker van de logistieke diensten recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden.  Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende  worden gericht. Indien deze laatste hierop niet onmiddellijk reageert, kan de verkoop doorgaan. In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende  worden gericht. Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 dagen, kan worden verkocht.
 7. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door personen en/of goederen die de bewaarnemer van de zijde van de bewaargever heeft moeten toelaten op zijn terrein en/of in zijn installaties conform art. VII., bolletje 5.
 8. De bewaargever is aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan de bewaarnemer, personeel of aangestelden van de bewaarnemer, aan het milieu, aan derden die ontstaat als gevolg van een gebrek aan, onvoldoende of onjuiste informatie en inlichtingen ex art. VIII, eerste bolletje.

Verzekering

 1. De bewaarnemer staat in voor en verbindt zich er toe om gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst geldige verzekeringspolissen bij een erkende verzekeringsmaatschappij te hebben met betrekking tot haar burgerlijke en professionele aansprakelijkheid in het kader van het verlenen van de diensten vervat in deze Overeenkomst.
 2.  Bijkomend verbindt de bewaarnemer er zich toe om een geldige en afdoende verzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij te hebben voor haar magazijn waar de goederen zijn gestockeerd, inclusief meubels en materiaal in het magazijn, tegen minstens de risico’s van brand, ontploffing, diefstal, waterschade of andere natuurschade.
 3. De bewaargever zal de goederen o.a.  verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, stormschade, waterschade, overstroming en inbraak, met inbegrip van  afstand van verhaal uitgaande van de verzekeraars ten aanzien van de bewaarnemer en van alle andere derden. In elk geval zal hij bovendien verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de goederen beschadigd door brand en/of overstroming. Hij zal bovendien alle kosten betalen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties.
 4.  De bewaargever en bewaarnemer doen een wederzijds afstand van verhaal ten aanzien van elkaar voor alle mogelijke schade zoals verzekerd onder de afgesloten verzekeringspolissen voor materiële schade, waaronder maar niet uitsluitend schade door brand, explosie, water, etc. 
  Voormelde wederzijdse afstand van verhaal zal evenwel geen uitwerking hebben in geval van opzettelijk handelen en indien de persoon die verantwoordelijk is voor de opgetreden schade effectief is gedekt door een verzekeringspolis die zijn/haar verantwoordelijkheid dekt.

Overmacht

 1. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen indien het niet uitvoeren het resultaat is van omstandigheden buiten de controle van de betrokken partij (“overmacht”). Onder overmacht wordt begrepen onder andere oorlog, revolutie, brand, explosies, aardbevingen, overstromingen, cyclonen, tornado’s en andere stormen.
 2. In geval van overmacht moet de betrokken partij de andere partij direct waarschuwen dat er zulke omstandigheden van overmacht plaatsvinden. De betrokken partij verbindt zich er toe om alles in het werk stellen om de effecten of gevolgen van de overmacht te beperken en beperkt te houden. Bovendien houdt de betrokken partij steeds de andere partij op de hoogte tot de omstandigheden van overmacht voorbij zijn. Indien de omstandigheden die overmacht uitmaken langer duren dan een periode van 24 maanden, kan de andere partij deze overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder wederzijdse schadevergoeding met onmiddellijke ingang opzeggen.

Overdracht

De huidige overeenkomst bindt beide partijen en de respectievelijke opvolgers en rechtmatige eisers. Geen van beide partijen mag de rechten en plichten gelinkt aan deze Overeenkomst overdragen naar een derde partij tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot de uitlegging, de inhoud of uitvoering van deze overeenkomst tussen partijen, wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de bewaarnemer zijn bevoegd.

Nietigheid

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid of nietigheid van een bepaling uit deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de overige bepalingen. Partijen zullen trachten de betrokken ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het nauwst aansluit bij de geest en het doel van de nietige of ongeldige bepaling.